VÁŽENÍ PŘÍSPÍVAJÍCÍ ČLENOVÉ YACHT CLUBU NECHRANICE

Vzhledem k tomu, že se blíží zahájení sezony 2023, dovolím si Vás informovat o změnách a novinkách v našem areálu pro tento rok.

Na začátek Vám bych všem rád jménem představenstva Yacht Clubu chtěl popřát, abychom si nadcházející sezónu všichni užili a strávili příjemné chvíle v našem sportovním areálu.

V úvodu bychom rádi poděkovali všem přispívajícím členů (dále jen člen), kteří respektují provozní řád našeho sportovního areálu a správce areálu. Snažíme se postupně provádět úpravy tak, jak je po nás požadováno ze strany povodí Ohře. Naším cílem je samozřejmě areál dále zvelebovat tak, abych jej měli co možná nejhezčí.

Protože se nám v loňském roce rozšířil problém s placením členských příspěvků, které nejsou v některých případech zaplaceny či doplaceny do současné doby, museli jsme v letošním roce přistoupit k tomu, že platba za členství musí být provedena buď při prvním příjezdu do našeho areálu, nebo předem převodem na klubový účet 8209714/0600 do poznámky prosím napsat jméno a poznámku, členský příspěvek. Pozitivem pro Vás je, že se členské příspěvky od loňského roku nezvyšují a zůstávání na cenách roku 2022.

Jako v roce 2022 je také nutné uhradit 300,- jako poplatek obci a také vratnou kauci na energie a čipy ve výši 3.000,-Kč.

Informace k získání přispívajícího členství pro rok 2023

 • Členství pro rok 2023 je od 1.4.2023 do 31.10.2023

 • Zaplatit před prvním příjezdem nebo při prvním příjezdu do našeho klubu členské příspěvky včetně ostatních potřebných poplatků

 • Seznámit se s provozním řádem našeho klubu a ostatními platnými vyhláškami orgánů státní správy týkajících se provozu našeho klubu

 • Vyplnit a podepsat přihlášku do klubu včetně GDPR

 • Členství v klubu není vymahatelné a může být odmítnuto předsedou klubu nebo představenstvem. V případě, že bylo členství odmítnuto a již byly uhrazeny poplatky, budou tyto vráceny do jednoho týdne od data odmítnutí přihlášky do klubu

Informace k provozu areálu

 • Areál klubu je k dispozici členům v době trvání jejich členství tj. od 1.4.2023 do 31.10.2023

 • Při prvním příjezdu je nutno vyřešit se správce klubu všechny administrativní záležitosti včetně přidělení prostor k užívání a evidence stavu elektrické energie

 • V období od 1.11.2023 do 31.3.2024 je areál uzavřen a vstup do klubu není umožněn

 • Zimní stání pro Váš mobilní majetek v prostoru klubu mimo sezonu je v omezeném množství za poplatek k dispozici, nutno se domluvit předem se správcem areálu

 • Provozní doba recepce je vyvěšena na informační tabuli

 • Váš mobilní majetek nelze mít umístěn v prostoru od „betonky“ – nezpevněná cesta na konec areálu – v prostoru mezi touto cestou a vodou

 • Na „betonce“ již jsou nainstalovány zpomalovací retardéry. Žádáme všechny, aby se po areálu pohybovali opatrně a dodržovali příslušné značení

 • Od 1. 4.2021 je z bezpečnostních důvodů zakázáno stání na „betonce“ v celé délce. Je nutno parkovat u Vašeho mobilního majetku, případně Vám příslušné informace o parkování sdělí správce

 • V areálu nainstalován kamerový systém s nahrávání, který sloužící k ochraně majetku klubu

 • Na recepci je nainstalován systém na čipové karty vjezdové brány. Všechny staré ovladače a karty jsou nefunkční a budou zprovozněny po vyřešení veškeré administrativy spojené se členstvím v klubu. Veškeré čipy jsou evidovány

 • Žádáme všechny členy, aby po průjezdu bránou (závorou) zamezili průjezdu dalšího vozidla

 • V prostoru „u kosy“ budou jako každý rok osazeny v období cca 10.5.2023 do 30.9.2023 mobilní WC a pitná voda. Prosíme, využívejte WC a neužívejte les

  Chovejme se prosím k tomuto zařízení jako ke svému a šetřete vodou

 • V areálu – spodní části jsou provedeny rozvody elektřiny, v případě zájmu o připojení kontaktujte správce - elektřina bude účtována dle aktuálních sazeb

Zodpovědným správce areálu Yacht Clubu Nechranice je pan Zdeněk Brož, telefonické spojení +420 773 577 507.

Správce areálu je pověřen a zavázán organizací klubových prostor a správou majetku Yacht Clubu Nechranice včetně vybírání členských příspěvků, vedením evidence členské základny a veškeré administrativy s tím spojené. Dále je detailně instruován o organizaci klubových prostor v návaznosti na stanovy spolku, provozní řád, uzavřené smlouvy a obecně závazné vyhlášky včetně povodňového plánu.

Prosím respektujte správce klubu jako autoritu mající zodpovědnost za areál!

Věřím, že budeme náš areál užívat ohleduplně, podle platné legislativy a pobyt v něm si dokážeme všichni užít při sportu i rekreaci.

Za představenstvo Yacht Club NECHRANICE
Jiří Himmel předseda představenstva
605 272723, ycnechranice@seznam.cz
Vikletice 10.3.2023

Partneři hlavních akcí

Yacht Club Nechranice, z.s., Vikletice 47, Chbany 438 01

© Copyright YC Nechranice 2024